Управління персоналом та економіка праці

Галузь знань   07 «Управління та адміністрування»

Спеціальність 074 «Публічне управління та адміністрування»

Кваліфікаціяменеджер (управитель) з адміністративної діяльності

Підготовка магістрів на базі бакалавра, спеціаліста, магістра зі споріднених напрямів/спеціальностей

Терміни навчання

за другим (магістерським) рівнем вищої освіти – 1,6 роки (денна) та 2,0 роки (заочна) – на базі диплома бакалавра/спеціаліста спорідненої спеціальності

Студенти отримують комплекс професійних знань щодо  організації управлінської діяльності, адміністративного менеджменту, управління змістом робіт, техніки адміністративної діяльності, аудиту та оцінювання управлінської діяльності, управління інформаційними зв’язками, мотивації персоналу, публічного адміністрування.

В процесі навчання студенти вивчають такі основні професійно-орієнтовані дисципліни:

Менеджер (управитель) з адміністративної діяльності займає посади згідно з «Державним класифікатором професій», а саме: